Download תכנית המיליון : תכניתו של דוד בן-גוריון לעלייה המונית בשנים 1942 - 1945 1994